חוקי המים בישראל

חוק המים, התשי"ט – 1959 הוא חוק המים המרכזי בישראל, אשר מכוחו יכולה מועצת הרשות הממשלתית לקבוע נורמות וכללים לאיכות המים, מחירם, תנאי הספקתם ועוד. בנוסף, החוק מאפשר לשר החקלאות ולשר לאיכות הסביבה להתקין תקנות הכוללות הוראות בנוגע לאופן ביצועו של החוק, בנושאים הרלוונטיים למשרדיהם. פקודת ים כינרת, 1947 זוהי אחת הפקודות העתיקות שנותרו בספר […]

דילוג לתוכן